Wettelijke vermeldingen

1. Wettelijke informatie:

Naam van de onderneming: Cover Group
Adres: Rue du Champ Lionne, 9 – 7601 Roucourt (België).
Tel: +3269360860
Intracommunautair BTW-nummer: BE0442602783
E-mailadres: info@cover3d.com
De webdesigner is: Cover Group
De webbeheerder is: Cover Group
Neem contact op met de webbeheerder: webmaster@cover3d.com
De webmaster is: Cover Group
Neem contact op met de webmaster: webmaster@cover3d.com
De webhost is: Cover Group

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en aangeboden diensten:

Als u verder gaat met het gebruik van de site www.cover3d.com, accepteert u automatisch de algemene gebruiksvoorwaarden zoals hieronder beschreven. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd of aangevuld worden, zonder voorafgaande schriftelijke mededeling. Daarom wordt gebruikers van de site www.cover3d.com geadviseerd om ze regelmatig te bekijken.

www.cover3d.com is in principe 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar voor gebruikers, behalve onderbreking, al dan niet gepland, voor onderhoud of door overmacht.

In geval dat de diensten van www.cover3d.com niet beschikbaar zijn, doen wij er alles aan om de toegang tot de diensten te herstellen en zullen wij vooraf aan gebruikers doorgeven op welke datum en tijd de site niet toegankelijk is. Aangezien www.cover3d.com slechts gebonden is aan een middelenverbintenis, kan het bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de onbeschikbaarheid van de dienst.

De site www.cover3d.com regelmatig bijgewerkt door de eigenaar van de website. Ook de wettelijke vermeldingen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en zijn zonder voorbehoud bindend voor de gebruiker. De gebruiker wordt geacht ze onvoorwaardelijk te accepteren en ze regelmatig door te nemen om kennis te nemen van wijzigingen.

De site www.cover3d.com behoudt zich het recht voor om de rechten en/of verplichtingen van de huidige algemene gebruiksvoorwaarden en wettelijke vermeldingen. Door gebruik te blijven maken van de diensten van de website www.cover3d.com , erkent de gebruiker dat hij de eventuele wijzigingen van de algemene voorwaarden aanvaardt.

Door de huidige algemene voorwaarden te accepteren, garandeert u uitdrukkelijk aan Cover Group dat:

 • als uw publicaties op de site onderhevig zijn aan de rechten van derden, heeft u alle toestemmingen verkregen;
 • u 18 jaar of ouder bent;
 • u wettelijk in staat bent om contracten af te sluiten;
 • u geen enkele actie zult ondernemen of nalaten om enige actie te ondernemen die onze rechten op uw publicaties en kennisgevingen kan aantasten;
 • uw publicaties en meningen geen inbreuk maken op de rechten van derden en geen obsceen, racistisch of xenofoob, godslasterlijk, bedreigend, pornografisch of lasterlijk materiaal bevatten en, in het algemeen, geen opmerkingen of inhoud die in strijd zijn met het doel van de Diensten, de geldende wet- en regelgeving, de rechten van personen of de goede zeden. In het bijzonder moeten de foto’s en alle informatie, gegevens of bestanden die door een gebruiker worden verstrekt, fatsoenlijk zijn of, indien ze betrekking hebben op een derde partij, met zijn uitdrukkelijke toestemming en onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de betrokken gebruiker worden verstrekt;
 • u accepteert e-mails te ontvangen voor het gebruik van de diensten van Cover Group;
 • uw publicaties en meningen geen inbreuk maken op enig recht, wet, verordening of regelgeving;
 • uw publicaties waarheidsgetrouw en accuraat zijn en geen misleidende informatie bevatten over ons of onze diensten.

Meer in het algemeen accepteert u uitdrukkelijk de volgende verplichtingen te accepteren:

 • U valt Cover Group, andere klanten of gebruikers niet lastig;
 • U plaatst, verwijst of verspreidt geen informatie of inhoud met hyperlinks naar websites van derden naar de COVER-website of naar externe bronnen (sites van derden of mobiele applicaties, sociale netwerken, etc.), in welke vorm dan ook, die illegaal, in strijd met de goede zeden en/of niet in overeenstemming met het doel van de diensten van Cover Group zou zijn.
 • U houdt wachtwoorden en pseudoniem vertrouwelijk en in overeenstemming met hun strikte authenticatiedoelstelling voor de diensten van Cover Group die toegankelijk zijn op haar site.

3. Beschrijving van aangeboden diensten:

De site www.cover3d.com heeft als doel informatie te bieden betreffende het geheel van activiteiten van de onderneming.

De site www.cover3d.com gebruikt de technologie java script.

De eigenaar van de site doet er alles aan om op de site www.cover3d.com zo nauwkeurig mogelijke informatie te geven. Maar hij kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze worden veroorzaakt door hemzelf of door de derde partners die hem deze informatie verstrekken.

COVER neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie die op de site circuleert, correct is. Toch kan COVER niet de nauwkeurigheid of volledigheid van alle geleverde informatie garanderen.

Alle informatie op de site www.cover3d.com wordt dus gegeven is daarom indicatief, niet uitputtend en aan verandering onderhevig. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die kunnen zijn aangebracht sinds de online publicatie.

4. Grenzen van verantwoordelijkheid:

De gebruiker erkent dat, vanwege het karakter en de beperkingen van internet, geen absolute veiligheid gegarandeerd kan worden op internet. De voorwaarden voor toegang tot internet kunnen dan ook afhankelijk zijn van het land van herkomst van de gebruiker/klant.

Bijgevolg kan Cover Group niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, inbraak, virussen, onderbreking van de dienst of andere.

Cover Group kan niet aansprakelijk worden gesteld voor contractuele niet-nakoming als gevolg van het zich voordoen van een geval van overmacht zoals gedefinieerd door de rechtspraak van de rechtbanken en gerechtshoven van België en in het bijzonder in geval van een volledige of gedeeltelijke staking van externe diensten of rampen veroorzaakt door overstromingen, epidemieën of branden.

Cover Group kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen, geen toegang of slechte gebruiksvoorwaarden van de site die te wijten zijn aan ongeschikte apparatuur, interne storingen van de toegangsprovider van de gebruiker en om enige andere reden buiten Cover Group die de aard van overmacht hebben.

Het kan voorkomen dat tijdens het gebruik, de verbinding met de site tijdelijk wordt onderbroken vanwege onderhoud, update of technische verbeteringen, of om de inhoud en/of presentatie te verbeteren.

Het is aan de gebruiker om zijn gegevens te beveiligen en op te slaan. De gebruiker moet er dus alles aan doen om schade aan zijn bestanden, geheugen of elk ander element waartoe Cover Group toegang heeft in het kader van zijn diensten te voorkomen. Indien nodig wordt de gebruiker ten zeerste aangeraden om back-ups te maken van alle betrokken bestanden, programma’s en media. De gebruiker moet zelf de beveiliging van zijn software en gegevens die hij thuis heeft opgeslagen, bewaken.

De gebruiker van de site www.cover3d.com verbindt zich ertoe de site te bezoeken met behulp van recente, virusvrije apparatuur en met een bijgewerkte browser van de laatste generatie.

Er staan interactieve omgevingen (gelegenheid om vragen te stellen in de contactomgeving) ter beschikking van de gebruikers.

De site www.cover3d.com behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, de gehele inhoud van deze omgeving te verwijderen als die in strijd zou zijn met de in België geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt de eigenaar van de site zich de mogelijkheid voor om de civiele en/of strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van een bericht van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto‘s…).

Ter herinnering: de ontwikkelaars van de website www.cover3d.com houden het e-mailadres en het IP-adres van de gebruiker bij. Men moet zich er dus van bewust zijn dat men in geval van een bevel van de gerechtelijke autoriteit kan worden gevonden en vervolgd.

COVER behoudt zich het recht voor om alle of een deel van zijn verplichtingen in deze te delegeren of uit te besteden aan een partner van de onderneming COVER GROUP.

5. Intellectueel eigendom en vervalsingen:

5.1 Intellectueel eigendom op de site en downloadbare software

De eigenaar van de site is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, pictogrammen, geluiden, software…

Deze algemene voorwaarden houden geen overdracht in van enige intellectuele eigendomsrechten of enige licentie ten gunste van de gebruiker met betrekking tot de structuur en de inhoud van de site en de software en de toepassingen die kunnen worden gedownload van de site. De Gebruiker verbindt zich ertoe de Site niet te gebruiken op een oneerlijke of parasitaire manier of op een manier die inbreuk maakt op de rechten van Cover Group.

De gebruiker stemt ermee in de digitale of papieren kopieën van de inhoud niet te wijzigen voor commerciële of publicatiedoeleinden.

In het algemeen blijven alle originele werken en de informatie die Cover Group op of vanaf haar site meedeelt haar exclusieve eigendom en Cover Group behoudt zich het recht voor om haar creaties geheel of gedeeltelijk door te verkopen of te gebruiken.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, gehele of gedeeltelijke aanpassing van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of procedé, is verboden, tenzij vooraf schriftelijk toestemming is gegeven per e-mail: webmaster@cover3d.com.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de onderdelen ervan zal worden beschouwd als een overtreding.

Alle software die beschikbaar wordt gesteld om te downloaden van de Site is het auteursrechtelijk beschermde werk van Cover Group of haar leveranciers.

Het gebruik van downloadbare software vanaf de site van Cover Group valt onder de algemene gebruiksvoorwaarden en een licentie-overeenkomst.

De beschikbare software mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de licentie-overeenkomst. Elke reproductie of herverdeling van de software die niet in overeenstemming is met de licentie-overeenkomst is nadrukkelijk verboden door de wet en kan resulteren in civiele of strafrechtelijke sancties.

5.2. Publicaties die u aan COVER GROUP verstrekt

COVER GROUP maakt geen aanspraak op het eigendomsrecht van het materiaal dat u aan haar verstrekt (inclusief opmerkingen en geschriften van welke aard dan ook) of plaatst, uploadt, invoert of indient vanaf haar site en beschikbaar stelt voor het publiek. COVER GROUP heeft overigens geen enkele verplichting om uw publicaties te publiceren of te gebruiken en kan ze overigens verwijderen of wijzigen naar eigen inzicht.

Desalniettemin geeft u, door het plaatsen, uploaden of indienen van materialen en opmerkingen van de Cover Group Site, Cover en haar gelieerde ondernemingen toestemming om uw materialen en opmerkingen te gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de licentierechten op: het kopiëren, verspreiden, verzenden, publiekelijk tonen, reproduceren, wijzigen, vertalen en herformatteren van uw opmerkingen en/of materialen (over het algemeen uw publicaties). Er wordt geen enkele compensatie uitgekeerd met betrekking tot het gebruik van uw publicaties.

6. Hyperlinks en cookies:

De site www.cover3d.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites (partners, informatie…) die zijn geplaatst met toestemming van de Cover Group. Cover Group heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en wijst dus elke aansprakelijkheid af wat betreft de eventuele risico‘s van onrechtmatige inhoud.

Cover Group kan dus niet verantwoordelijk gehouden worden voor het ter beschikking stellen van de links naar externe sites op de site en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor inhoud, reclame, producten, diensten of enig ander onderdeel dat op of via deze derde sites beschikbaar zijn waarvan zij niet op de hoogte was. Het raadplegen en gebruiken van derde sites gebeurt geheel onder de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Deze wordt geadviseerd de algemene gebruiksvoorwaarden van die derde sites te raadplegen en kennis te nemen van het contractuele gebied die daarop van toepassing is.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat tijdens zijn bezoek aan de site www.cover3d.com een of meer cookies geplaatst kunnen worden op zijn computer. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet geïdentificeerd kan worden, maar dat informatie opslaat met betrekking tot het surfgedrag van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere bezoeken aan de site te vergemakkelijken en hebben ook als doel diverse bezoekmetingen uit te voeren.

Weigeren van deze cookies kan tot gevolg hebben dat sommige diensten niet beschikbaar zijn. De gebruiker kan zijn computer op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren:

Internet Explorer: tab extra/internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Bevestig met OK.

Netscape: tab bewerken/voorkeuren. Klik op Geavanceerd en kies Cookies uitschakelen. Bevestig met OK.

7. Toepasselijk recht en bevoegdheidsverdeling:

Elk geschil in verband met het gebruik van de site www.cover3d.com is onderworpen aan de Belgische wetgeving. De gebruiker en www.cover3d.com stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Henegouwen, afdeling Bergen, in geval van een geschil.

8. Persoonsgegevens

COVER behandelt persoonsgegevens van de gebruiker (fysiek persoon). Dit proces van verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld door het Privacybeleid dat toegankelijk is via de onderstaande link.