ALGEMENE VOORWAARDEN  (versie: 2023 12)

Artikel 1: Toepassing

De onderhavige algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die bij ons worden geplaatst, voor de levering van diensten en/of voor het verlenen van licenties van COVER GROUP.

Alleen deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, in voorkomend geval in combinatie met de specifieke algemene verkoopvoorwaarden voor de levering van diensten (klik hier), met uitzondering van de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant die wij niet uitdrukkelijk schriftelijk hebben aanvaard.

Artikel 2: Offerte en bestelling

Uitgezonderd indien anders bepaald in de offerte, zijn onze offertes één (1) maand geldig.

De aanvaarding van de offerte verbindt de partijen en impliceert de aanvaarding van de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 3: Eigendomsrecht

De software wordt bij de klant geïnstalleerd in de uitvoerbare versie en blijft het exclusieve eigendom van COVER GROUP dat alle rechten met betrekking tot dit eigendom behoudt.

De klant krijgt enkel een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht toegekend.

De gebruikslicentie van de software is beperkt tot het gebruiksrecht voor één bepaald apparaat, geïnstalleerd in een van de exploitatiezetels van de klant, zoals bepaald in artikel 4 van de onderhavige voorwaarden, en voor de eigen behoeften van zijn onderneming.

Zo is het met name verboden voor de klant om, tenzij anders bepaald, een andere onderneming, die bijvoorbeeld niet over een gebruiksrecht of over een gedeeltelijk gebruiksrecht voor de software beschikt, gebruik te laten maken van andere berekeningen of functies dan die het resultaat zijn van eenvoudige support.

Bij inbreuken op dit verbod behoudt COVER GROUP zich het recht voor de betaling te eisen van de vergoeding van de licenties die hadden moeten zijn aangekocht.

De klant mag de software op geen enkele manier reproduceren, publiceren, verkopen, distribueren, overdragen, in licentie geven, behalve in de gevallen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van economisch recht.

Artikel 4: Installatie – vereiste configuratie – opleiding

Binnen 2 weken na ontvangst van de door de klant ondertekende offerte, zal de klant van COVER een mail met daarin de procedure en de activatiecode (Product Key) ontvangen.

De COVER-software wordt naar keuze van de klant geïnstalleerd ofwel door hemzelf, ofwel door een technicus van COVER GROUP (betalende interventie volgens de voorwaarden van de dienstverleningsovereenkomst die hier beschikbaar is).

In het kader van een opleidingsservice moet de COVER-software op de computer van de klant worden geïnstalleerd voor aanvang van de opleiding.

De software wordt bij de klant geïnstalleerd en door hemzelf aanvaard in de uitvoerbare versie. De klant zal nooit een wijziging aan het programma eisen.

Bij dit contract wordt een kennisgeving gevoegd, die er integraal deel van uitmaakt en de vereiste materiële en softwareconfiguratie bevat. Deze zijn vrij consulteerbaar op het volgende adres: https://www.cover3d.com/nl/ondersteuning/configuratie-vereisten/ . De klant verbindt zich ertoe deze voorschriften na te leven. De klant verbindt zich er ook toe de specifieke licentieovereenkomst voor de software die hij gebruikt, te aanvaarden. Deze zijn vrij consulteerbaar op het volgende adres: https://www.cover3d.com/fr/licence-dutilisation/

Software-updates moeten worden gedownload op de website: https://www.cover3d.com

NB: COVER GROUP installeert geen enkele andere bibliotheek dan de generieke bibliotheek

Een opleiding is verplicht om de software te mogen gebruiken. Door de overeenkomst te ondertekenen, aanvaardt u dat uw gegevens worden doorgegeven aan onze opleidingsaanbieder zodat hij zijn diensten aan u kan aanbieden. Een gebruiker die geen opleiding heeft gevolgd, krijgt ook geen toegang tot de technische ondersteuning voor vragen over het gebruik van de software.

Artikel 5: Garanties

COVER GROUP garandeert dat de software alle door de partijen overeengekomen functies omvat. COVER GROUP garandeert echter niet dat de software voldoet aan alle specifieke behoeften van de klant.

COVER GROUP verbindt zich ertoe de klant in geval van problemen zo goed mogelijk bij te staan bij het gebruik van de geleverde software.

De garantie dekt echter geen problemen als gevolg van abnormaal gebruik van de software, een ongelukkige manipulatie door de klant of elk ander voorval dat niet aan COVER GROUP toe te schrijven is.

COVER GROUP vergoedt geen directe of indirecte schade als gevolg van verborgen gebreken in de software, die niet gekend zijn bij de dienstverlener, of van een tijdelijke onderbreking van de service.

Artikel 6: Financiële voorwaarden

6.1. Gebruikslicentie

De gebruikslicentie wordt verleend voor een aanvankelijke duur van 12 maanden vanaf de ondertekening van de offerte of, in voorkomend geval, vanaf de daarop vermelde ingangsdatum.

Tijdens deze initiële periode mag de klant de overeenkomst niet beëindigen.

Na afloop van deze periode wordt de overeenkomst automatisch met 3 maanden verlengd, tenzij een van de partijen de andere partij met een aangetekend schrijven 1 maand voor de vervaldatum in kennis stelt dat hij de overeenkomst niet wil voortzetten, waarbij de opzegtermijn aanvangt op de 1e werkdag volgend op de verzending van de aangetekende brief.

Na deze vooropzeg heeft de klant geen recht meer op enige ondersteuning van COVER GROUP.

De gebruikslicentie wordt verleend door middel van een driemaandelijkse vergoeding die is vastgelegd in de offerte, en die betaalbaar is vanaf de 1e van de maand volgend op de installatie en vervolgens elke 1e van de eerste maand van het volgende kwartaal voor de hele duur van de overeenkomst.

Met uitzondering van het lopende kwartaal op de ondertekeningsdatum, is elk begonnen kwartaal volledig verschuldigd.

Bij niet-betaling op de vervaldag behoudt COVER GROUP zich het recht voor zijn verplichtingen op te schorten en het gebruik van de software te weigeren, en de terbeschikkingstelling van de software zonder ingebrekestelling te schorsen.

Bovendien zal voor elke betalingsachterstand op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 1% per maand worden aangerekend. De klant zal eveneens een vaste vergoeding van 10% van het onbetaalde bedrag verschuldigd zijn als schadevergoeding.

Bij de eerste domiciliëring zal ook een vast bedrag worden afgehouden voor administratieve activatiekosten (zie tariefrooster).

Dit vaste bedrag zal ook bij de volgende domiciliëring worden afgehouden voor elke later bestelde licentie (zie tariefrooster).

Ook voor elke licentie die moet worden vervangen wegens diefstal, verlies of schade zal een vast bedrag worden afgehouden (zie tariefrooster).

6.2. Prijzen van producten en diensten

Onze prijzen worden berekend op basis van de geldende tarieven op het moment van de bestelling.

Onze prijzen worden opgegeven in euro en worden in de offerte opgenomen. Specifieke prestaties dienen schriftelijk te worden besteld.

6.3. Betalingsvoorwaarden

Al onze producten of diensten zijn betaalbaar bij ontvangst van de factuur. In geval van betalingsachterstand verbindt de koper zich ertoe, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, aan COVER GROUP een nalatigheidsinterest te betalen van 12% per jaar berekend per maandelijkse aflossing.

Elke begonnen kalendermaand wordt beschouwd als een volledige maand voor deze interest.

COVER GROUP zal alles in het werk stellen om de met de klant afgesproken levertermijnen te respecteren.

De koper zal zich niet beroepen op eventuele vertragingen om de bestelling te annuleren noch op schadevergoedingen, om welke reden dan ook.

De transport- en hostingkosten zijn voor rekening van de klant. De software is in overeenstemming met de internationale exportbepalingen.

Betaling: Direct opeisbaar documentair krediet

Uitgezonderd met het uitdrukkelijke schriftelijke akkoord van COVER GROUP, gebeuren de betalingen met een SEPA-mandaat. Als een domiciliëring door de bank wordt geweigerd (onvoldoende saldo, ontbrekend mandaat, …) zal bij uw volgende factuur een vergoeding (zie tariefrooster) worden aangerekend.

6.4. Aanpassing van tarieven

De tarieven die gelden voor elke nieuwe bestelling zijn toegankelijk op de website: https://www.cover3d.com/nl/tarief/

COVER GROUP kan de tarieven van lopende abonnementen aanpassen met een kennisgeving van drie (3) maanden, met een e-mail naar het bij inschrijving opgegeven adres.

De klant krijgt dan vanaf deze kennisgeving via mail één (1) maand de tijd om te reageren. Na deze termijn wordt aangenomen dat de klant de prijsherziening heeft aanvaard.

De partijen komen een automatische indexering van de tarieven overeen volgens de indexcijfers van de prijzen voor computerdiensten (nomenclatuur 62), ofwel volgens het indexcijfer van de consumptieprijzen, op 1 januari van elk jaar volgens de volgende formule:

Basisbedrag x nieuwe index / Aanvangsindex

Het basisbedrag komt overeen met het bedrag van de laatste indexering.

De nieuwe index komt overeen met de index van het tweede kwartaal van het jaar voorafgaand aan de indexering.

De beginindex komt overeen met de index van het tweede kwartaal voorafgaand aan het jaar van de laatste indexering.

Artikel 7: Ontbinding

De overeenkomst eindigt automatisch in geval van een faillissement of vereffening van een van de partijen. De op het moment van het faillissement of de vereffeningsbeslissing verschuldigde bedragen worden onmiddellijk opeisbaar. De onderhavige overeenkomst zal ook van rechtswege worden ontbonden in geval van een veroordeling van de klant uit hoofde van handelingen van die aard dat ze het vertrouwen van de dienstverlener ondermijnen.

In geval van een gerechtelijke reorganisatie worden alle verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar en kan de lopende overeenkomst worden beëindigd als de betalingsachterstand niet binnen twee (2) weken na ingebrekestelling door de dienstverlener wordt rechtgezet.

COVER GROUP heeft de mogelijkheid om de overeenkomst als ontbonden beschouwen in geval van ernstige tekortkomingen of foutieve niet-uitvoering door de andere partij.

Worden ook beschouwd als zware fout, maar zijn niet beperkt tot: het niet betalen van twee vergoedingen, het gebruik van de software ofwel op een andere post dan waarvoor de licentie werd verleend, ofwel door een andere persoon die niet genoemd is in de onderhavige overeenkomst en die niet direct afhankelijk is van de medecontractant, of elke niet-toegelaten interne of externe indringing in het systeem door de medecontractant of derden, of door elke andere derden, zoals bevorderd of mogelijk gemaakt door een van hen.

COVER GROUP behoudt zich ook het recht voor de overeenkomst aan te passen of te ontbinden in geval van vragen van de klant voor wijziging van het aantal licenties of van het soort codes of alle andere aanvankelijk overeengekomen modaliteiten, in het bijzonder als deze, na onderhandelingen, het voorwerp waren van een korting of van specifieke voorwaarden.

Artikel 8: Toepassingsgebied

De onderhavige voorwaarden annuleren en vervangen alle schriftelijke of mondelinge akkoorden die nu bestaan of hebben bestaan tussen de partijen op de datum van de ondertekening van de offerte en/of de aanvaarding van de onderhavige algemene voorwaarden.

Het toepasselijk recht is de Belgische wet.

Artikel 9: Geschillen

De partijen zullen alles in het werk stellen om elk geschil in het kader van de uitvoering of interpretatie van de overeenkomst in der minne te regelen.

Als er geen minnelijke schikking kan worden bereikt, zijn enkel de rechtbanken van DOORNIK (België) bevoegd.

Artikel 10: Support & ondersteuning

Technische interventies moeten worden aangevraagd via e-mail naar: support@cover3d.com.

Commerciële en administratieve aanvragen moeten worden gericht aan: sales@cover3d.com

De kantoren van COVER GROUP zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9 tot 12.30 uur op het nummer +32 6 936 08 60.